jiang-jinfu-01

jiang-jinfu-02

jiang-jinfu-03

jiang-jinfu-04

jiang-jinfu-05

jiang-jinfu-06

jiang-jinfu-07

jiang-jinfu-08

jiang-jinfu-09

#蒋劲夫# I think that [actor] Jiang Jinfu @蒋劲夫 lives in a world of his own; we should not disturb him…

我想,蒋劲夫有着自己的世界,我们不应该去打扰他。。。